За връзка с нас:

Контакти

Форма за контакти

Всички полета маркирани с * са задължителни.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на SIKO.bg

 

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява Oбщите условия или условията на ползване на SIKO.bg, които уреждат правилата за използването на SIKO.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2. 1. „СИКО-С“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. „Неофит Бозвели” №1, вписана в АВ „Търговския регистър с ЕИК 131141624 и идентификационен номер по ДДС в България BG131141624.

2. 2. „СИКО-С“ ООД администрира електронния магазин SIKO, с домейн SIKO.bg, който по-долу ще бъде наричан за краткост SIKO.

 2. 3. Можете да се свържете със SIKO на посочения по-горе адрес, на тел. 0700 15 0 15, на цената на градски разговор или на e-mail website@siko.bg

 2. 4. Продавач на Платформата е SIKO.

 3. ДЕФИНИЦИИ

3. 1. Купувач - физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което си създава Профил на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия SIKO.

3. 2. Продавач – SIKO.

3. 3. Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адрес SIKO.bg и неговите поддомейни.

3. 4. Платформа – Сайта.

3. 5. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от SIKO (по електронен път, телефон и т. н.), което е заявило създаването и използването на Профил.

3. 6. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

3. 7. Профил – раздел от Платформата, формиран от e-mail и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Профила да е вярна, пълна и актуална.

3. 8. Моята количка – секция в Профила, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап. В случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка, Купувачът/Потребителят ще се възползва от услугата на SIKO за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от SIKO.

3. 9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между SIKO и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Платформата намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3. 10. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор. 

3. 11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Платформата.

3. 12. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към SIKO и/или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на SIKO чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите от Продавача в определен период от време;

 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите;

 • данни относно Продавач.

3. 13. Търговски съобщения - всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникацион- ни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство, уеб пуш и т. н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Профил/ Моята количка”, както и други търговски съобщения.

3. 14. Транзакция – действието от страна на SIKO по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3. 15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3. 16. “Плащане с карта” – услуга за плащане, предоставена от SIKO, представляваща система за плащане в сайта SIKO.bg и е достъпна за Купувачите, чрез която те могат да извършват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез сайта SIKO.bg;

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4. 1. Общите условия на SIKO обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

4. 2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4. 3. SIKO си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата перио-дич но, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и услови- ята или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Докумен- та, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

4. 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4. 5. SIKO полага сериозни усилия, за да се поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, SIKO уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер. Съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4. 6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информа-цията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от SIKO се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4. 7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерп- ване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4. 8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. SIKO не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информа-ция, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5. 1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на SIKO от негово име.

5. 2. SIKO ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление SIKO прави по електронен път (e-mail) или по телефона.

5. 3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи SIKO уведомява за това Клиента чрез e-mail или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5. 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена

5. 5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6. 1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6. 2. SIKO си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на SIKO по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към представител на Продавача на телефон 0700 15 0 15 или на e-mail website@siko.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. SIKO не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6. 3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочения на Платформата адрес: гр. София, ул. „Неофит Бозвели”№11, ет. 1 офис 1.

6. 4. SIKO може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата за определен период от време.

6. 5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6. 6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към SIKO се приема като плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова SIKO препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от SIKO.

6. 7. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствена цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7. 1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продaжба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговор-ност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8. 1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на SIKO.

8. 2. SIKO има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8. 3. Нищо в сключения между SIKO и Купувача Договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на SIKO последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на SIKO.

8. 4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетър-говски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8. 5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на SIKO за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между SIKO и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на SIKO, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8. 6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на SIKO няма да се счита за съгласие от страна на SIKO да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от SIKO.

8. 7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от SIKO.

9. ПОРЪЧКА

9. 1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавяне на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9. 2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата.

9. 3. Потвърждавайки Поръчката SIKO потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9. 4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на SIKO във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката. 

9. 5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на SIKO и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9. 6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане на транзакцията от страна на банката-издател на Клиента при онлайн плащане;

 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9. 7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от SIKO в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му получаването на купената Стока от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне SIKO на адрес: гр.София, ул. Неофит Бозвели 11 като междувременно уведоми от SIKO. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на Продавача за това на посочените в Сайта имейл и телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на SIKO.

  Потребителят следва да попълни формуляра /можете да го изтеглите от ТУК/ и да го изпрати на електронната поща на Доставчика, а именно website@siko.bg, като това не е задължително.

9. 8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, посочена от Клиента.

 9. 9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10. 1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11. 1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на SIKO, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: поддържане на Профила на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по e-mail или чрез SMS. 

11. 2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на SIKO неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. SIKO няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11. 3. С предоставянето на свои данни на SIKO (включително и e-mail) Клиентът/Потребителят/ Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват SIKO, които са куриери, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които SIKO може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12. 1. В момента, в който Клиентът си създаде Профил в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

 12. 2. Купувачът/Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време като промени настройките в Профила си или като се свърже с Продавача.

12. 3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12. 4. След добавянето на Стоки или Услуги в секция „Моята количка“ в Профил, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

 • промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“;

 • наличието на стоки в секцията „Моята количка“.

12. 5. Клиентът/Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения (съгласно чл. 12. 2. по-горе) като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от SIKO или като се свърже със SIKO за тази цел.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13. 1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13. 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от SIKO на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

13. 3. Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за изда-ването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13. 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

13. 5. SIKO издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от SIKO. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на e-mail адреса в сайта. 

13. 6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 13. 7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от SIKO фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 13. 8. В случай, че в профила на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14. 1.  Доставката на стоки се извършва по един от следните начини:

14. 1. 1. Доставка на адрес с транспорт на Сико

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, в зависимост от избора на Купувача. Извършва се от 9 до 13 ч. и от 13 до 17 ч. без ангажимент за точен час и разтоварни операции. Доставка на адрес не се извършва, ако не е осигурено пространство за паркиране на автомобила.

14. 1. 2. Доставка на адрес с куриер

Доставката се извършва при условия на съответната куриерска фирма..

14.1.3 Получаване на стоката от склад на Продавача.

Продавачът предоставя възможност на Клиента да получи стоката от склад/магазин на Продавача без ангажимент за товарни дейности в срок от 5 работни дни от датата на поръчката.

14. 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътства-щите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръча-ния продукт документ, моля да се свържете с нас на e-mail, посочен в сайта и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14. 3. Клиентът е длъжен да провери закупените стоки за разлики в цвета, нюанса, за видими дефекти, за деформации и за разлики в размерите, преди употреба. За разлики в количествата и явни дефекти (счупено), рекламации се приемат в момента на предаване на стоката. Не могат да се връщат стоки, които са произведени / внесени по индивидуална поръчка /специално за клиента/, монтирани или залепени плочки или други стоки.

14. 4. (1) SIKO ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от SIKO се намират на инфо страницата на Платформата.

15. ГАРАНЦИИ

15. 1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2.  По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от SIKO, гаранционните срокове са от производителя - 24 месеца. 

15.3  Стоки предлагани на марка Burnit и Sunsytem задължително трябва да се регистрират в сайта на Burnit - www.burnit.bg чрез бутона "Заяви въвеждане" от страна на клиента, за да може да се активират гаранционните срокове от производителя. SIKO не носи отговорност когато клиента не е изпълнил указанията дадени от производителя.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16. 1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача или посочено от него друго лице на транспортния документ, представен на куриера.

 

17. ОТГОВОРНОСТ

17. 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19. 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

19. 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да било евентуално претърпени вреди.

  

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между SIKO и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиента и Продавача през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

Можете да използвате Онлайн решаване на спорове можете да намерите линк към нея тук >>> Електронна платформа за ОРС

21. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика:  „Сико - С“ ООД;
Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): гр.София, ул. „Неофит Бозвели" No 11;
Данни за кореспонденция /включително телефон и адрес на електронна поща/:
Телефон: 0700 15 0 15
Електронна поща: website@siko.bg
Вписан в АВ „Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“ с ЕИК: 131141624;
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG131141624

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София, ул. "Цветан Лазаров" №2, тел.: (02) 915 53 519, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5, тел.: 02 / 933 05 65, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.b

Национална агенция за приходите: ТД на НАП София, Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821, Офис Подуяне: Адрес: ул.Константин Фотинов № 2, Тел.: 02/ 9655874, Уеб сайт: www.nap.bg

Комисия за защита на конкуренцията: Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18, Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч, Телефони: Деловодство: 02/9356 113, Факс: 02 980 73 15, Електронна, поща: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: www.cpc.bg

 

 

 

Политика за поверителност на лични данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за „СИКО-С“ООД и бихме искали  процесът по обработка на личните Ви данни да бъде напълно ясен и открит за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработени и защитени Вашите лични данни.

 
Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„СИКО-С“ООД – гр. София, ул. ”Неофит Бозвели” №14, България, с ЕИК 131141624 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.

 Защо използваме личните Ви данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да управляваме Вашите поръчки,  запитвания,  да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията, които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ  чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.
Бихме могли да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.
Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг,  ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:
 – информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер;
 – информация за поръчки;
 – всяка кореспонденция по даден въпрос.

Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат  на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни докато сте активен клиент или не оттеглите  съгласието си.

Как ви са Вашите права?

 – достъп до личните Ви данни;
 – коригиране (ако данните са неточни);
 – изтриване (право „да бъда забравен”);
 – ограничаване на обработването;
            – преносимост на личните Ви данни между  отделни администратори;
            – възражение срещу обработването на личните Ви данни;
            – жалба до надзорен орган;
            – да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за                Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна  степен;
            – защита по съдебен или административен ред  в случай, че правата Ви на субект на данни са били нарушени.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на личните  данни. Във връзка  с горепосочените  права можете да се свържете с нас на gdpr@siko.bg.


Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Ще актуализираме  нашата  Политика  за поверителност в унисон с всяка  промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.

Централен офис

Работно време:

Понеделник - Петък - от 9:00ч. до 18:00ч.
Събота - от 9:00ч. до 14:00ч.
Неделя - Почивен ден

Разделител

Счетоводен отдел

(+359 2) 945 28 99
(+359 2) 945 28 98
(+359 2) 945 28 96

office@siko.bg


Разделител

Търговски отдел:

Отдел вътрешна търговия:

trade@siko.bg

+359 884 555 510

Отдел външна търговия:

logistic@siko.bg

+359 884 256 108


Разделител

Рекламен отдел:

advertise@siko.bg

+359 884 555 562


Разделител

Офис Сико

Разделител

Търговски обекти:

Нашите търговски обекти